Reklamačný poriadok

VRÁTENIE alebo VÝMENA TOVARU

Tovar zakúpený v e shope www.zahrejsa.sk je možné vrátiť alebo vymeniť za iný tovar do 14 pracovných dní, táto 14 dňová lehota na rozmyslenie začína odo dňa prevzatia tovaru.
Svoju objednávku môžete v rámci tejto lehoty zrušiť ak so zakúpeným tovarom nie ste spokojný bez udania dôvodu.
Pri vrátení alebo výmene tovaru, tovar musí byť vrátený v pôvodnom, nepoužitom a nepoškodenom stave, v pôvodnom balení.

K vrátenému tovaru prosím vždy priložte dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (priložená faktúra), zároveň priložte dokument o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy.doc (31 kB)

Ak bude vrátený tovar v poriadku (nepoškodený, nepoužitý v pôvodnom stave), tovar Vám vymeníme hneď po prevzatí vrátenej zásielky alebo Vám vrátime zaplatenú čiastku (formou poštovej poukážky “Na účet” alebo formou poštovej poukážky “Na adresu”) do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Tovar vrátený formou dobierkovej služby neprevezmeme.  Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný tovar zaslať formou bežného alebo obchodného balíka Slovenskou poštou alebo Zasielateľskou spoločnosťou.

Ak kupujúci splní podmienky pre vrátenie tovaru, kupujúcemu bude vrátená zaplatená čiastka za výrobok v zákonnej 14 dňovej lehote.

Vrátený tovar zasielajte na adresu:

Juraj Tomaško

Barbora Tomašková Bc.
Vrátenie/Výmena tovaru
Baška 1126
04016 Baška
Tel. +421907931198

REKLAMÁCIA TOVARU

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne, hneď pri  zistení nedostatku.
Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránilo nedodržanie všeobecných zásad hygieny.
Reklamovaný tovar musí byť zabalený, aby sa znížilo riziko poškodenia tovaru pri preprave.
V prípade ak daný výrobok z ovčej vlny nespĺňa tieto povinnosti, nebude možné reklamáciu posúdiť.
K reklamovanému tovaru priložte prosím Reklamačný formulár – písomné vyjadrenie  o stave a chybe výrobku.
Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie a uplatnenie reklamácie zaniká.
Na výrobky z ovčej vlny sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu, ktorý je uvedený na doklade o kúpe výrobku.

ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA:

Výrobné chyby a závady, ktoré vznikli počas záručnej doby, preukázateľnou chybou výrobku.
Chybou sa rozumie nedostatok na výrobku, ktorým je obmedzené alebo znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebovanie tovaru, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných podmienok údržby výrobku.
Reklamácia bude vybavená ihneď po obdržaní výrobku, najneskôr však do 30 dní od doručenia výrobku.

ZÁRUKA ZANIKÁ AK:

K chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom (napr. pri čistení kedy neboli dodržané podmienky pre ovčiu vlnu).

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adres Inšpektorát Slovenkej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice, e-mail: ke@soi.sk, tel. kontakt 055/6220781 alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .